1
prosinec
2009

Cíl projektu

Kategorie: Škola, Projekt: Učení bez překážek

Základním cílem projektu je implementace školního vzdělávacího programu naší školy do praxe, rozvoj klíčových kompetencí žáků a zkvalitnění výuky vytvořením elearningového prostředí, jeho zpřístupněním žákům i mimo vyučování, modernizací materiálního vybavení a organizací outdoorových aktivit podporujících osobnostní rozvoj žáků.

Specifické cíle:

  • vytvoření elearningového prostředí na bázi LMS Moodle
  • naplnění elearningového prostředí elektronickými výukovými materiály - celkem 300 témat (každé bude obsahovat základní text nebo prezentaci, ukázky a příklady k procvičení, testy k ověření znalostí, případně odkazy na další zdroje) pokrývající vzdělávací oblasti Jazyk a jazykové kompetence, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a společnost, Člověk a příroda v 6. - 9. ročníku ZŠ, při tvorbě budeme dbát na mezipředmětové vztahy
  • vytvoření podmínek pro využití těchto výukových materiálů žáky, kteří nemají doma přístup k internetu - modernizace počítačové učebny, vytvoření studovny provázané se školní knihovnou (možnost použít jak elektronické, tak i klasické tištěné materiály), zajištění dozoru nad žáky v těchto místnostech v odpoledních hodinách
  • vytvoření podmínek pro kvalitnější výuku cizích jazyků přímo v době vyučování modernizací materiálně technického vybavení jazykové učebny
  • zorganizování několikadenních pobytů žáků 2. stupně na turistické základně s cílem rozvíjet pod vedením odborníků klíčové kompetence zejména v průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova

© 2011 Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

|

Webprograming by All Developers Studio

|

Designed by Blacx

RSS Facebook Twitter